maart 2016

Op 23 maart aanstaande treedt de nieuwe Europese Merkenverordening grotendeels in werking. De verordening heeft betrekking op Europese merken of “Uniemerken” zoals ze zullen gaan heten.

Een aantal in het oog springende wijzigingen:

Nauwkeurigere omschrijving waren en diensten

Ondanks dat een merk in theorie een eeuwigdurend monopolie kan opleveren, wordt dit monopolie onder meer begrensd doordat een merk gedeponeerd wordt voor bepaalde waren of diensten. Dit is bijvoorbeeld de reden dat de merken “Ajax” van de voetbalclub en “Ajax” van de fabrikant van brandblussers naast elkaar bestaan.

Waar het voorheen gangbaar was dat de merkdeposant door gebruikmaking van algemene termen aangaf waarop het merk betrekking had, bepaalt de nieuwe merkenverordening dat toekomstige – maar ook huidige – merkhouders nauwkeuriger moeten aangeven op welke waren of diensten het Uniemerk precies betrekking heeft.

Versterkte positie merkhouder m.b.t. transitgoederen

De houder van een Uniemerk kan verder als gevolg van de nieuwe verordening goederen tegenhouden die de EU binnenkomen en bedoeld zijn voor doorvoer naar een land buiten de EU als deze van een zelfde merk zijn voorzien (denk aan counterfeit goederen).

De importeur kan hier vervolgens alleen iets tegen doen als hij bewijst dat de merkhouder het op de markt brengen van de (counterfeit)goederen in het land van bestemming buiten de EU niet kan verbieden. De bewijslast wordt hier dus bij de importeur gelegd, wat op het eerste gezicht goed nieuws lijkt voor de merkhouder.

Minder drempels voor non-conventionele merken

De merkenverordening maakt vervolgens een einde aan het vereiste dat een merk “vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling”. Dit vereiste vormde, naast het vereiste van voldoende onderscheidend vermogen, een barrière voor niet visueel waarneembare tekens als geuren om voor merkbescherming in aanmerking te komen. Het is immers lastig voor een geur (in tegenstelling tot een woord of logo) om grafisch in een merkenregister te worden weergegeven.

Ondanks de schrapping van het vereiste van grafische voorstelbaarheid wordt om voor merkbescherming in aanmerking te komen wel de voorwaarden gesteld dat een teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is (en als zodanig uit het Europees merkenregister kan blijken). Het is dan ook zeer de vraag of een geur – als het al voldoende onderscheidend kan worden geacht – ooit aan deze voorwaarden zal kunnen gaan voldoen.

Al met al lijkt de merkhouder er met de nieuwe Europese Merkenverordening op vooruit te gaan. Of dit in de praktijk ook zo zal zijn zullen we moeten gaan zien (en wellicht ruiken).

Vragen of opmerkingen? mail: gvanrappard@vrm.legal / tel +31616356463