Algemene voorwaarden

1. Van Rappard Minneboo Advocaten is een maatschap. Het kantoor is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 64576116. De advocaten van Van Rappard Minneboo Advocaten zijn in
Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Den-Haag, telefoon: 070-3353535,
info@advocatenorde.nl
2. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door een individuele vennoot. Artikel 7:407 lid 2 BW en artikel
7:409 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Aansprakelijkheid van niet bij de opdracht of werkzaamheden
betrokken vennoten en medewerkers van Van Rappard Minneboo Advocaten is uitgesloten.
3. Uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen
daaraan geen rechten ontlenen. Van Rappard Minneboo Advocaten is gerechtigd periodiek haar
tarieven te wijzigen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Van Rappard Minneboo Advocaten of een
van haar vennoten of medewerkers gesloten overeenkomsten, (vervolg)opdrachten of door hen
uitgevoerde werkzaamheden, ongeacht de hoedanigheid waarin een dienst wordt verleend. Deze
algemene voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van personen die Van Rappard
Minneboo Advocaten bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
5. Indien de opdrachtgever de inhoud van door Van Rappard Minneboo Advocaten verrichte
werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Van Rappard Minneboo Advocaten
gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van voornoemde werkzaamheden op
enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
6. Van Rappard Minneboo Advocaten kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Dit zal
geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Van Rappard Minneboo Advocaten is
hierbij gerechtigd, mede namens de opdrachtgever, aansprakelijkheidsbeperkingen, jurisdictie- en
rechtskeuze bedingen van derden te aanvaarden. Van Rappard Minneboo Advocaten, haar vennoten en
medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
7. Iedere aansprakelijkheid van Van Rappard Minneboo Advocaten, haar vennoten of medewerkers is,
voor zover niet geheel uitgesloten, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Deze
verzekering heeft een maximale dekking van EUR 1.000.000 Indien geen uitkering onder deze
verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in
rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 15.000.
8. Voor het meerdere in voornoemde aansprakelijkheid of aanspraken van derden (inclusief redelijke
kosten van juridische bijstand) zal de opdrachtgever Van Rappard Minneboo Advocaten, haar vennoten
en medewerkers vrijwaren. Alle aanspraken jegens Van Rappard Minneboo Advocaten, haar vennoten
of medewerkers vervallen zes maanden nadat de opdrachtgever of een derde bekend was of kon zijn
met de feiten waarop aanspraak wordt gebaseerd.
9. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever het overeengekomen honorarium, vermeerderd
met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Van
Rappard Minneboo Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Declaraties kunnen
maandelijks of naar gelang de voortgang der werkzaamheden worden verzonden. De betalingstermijn is
14 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. Door Van Rappard Minneboo Advocaten
kan een voorschot worden verlangd. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang het
voorschot niet is voldaan.
10. Van Rappard Minneboo Advocaten is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
Deze regeling is te raadplegen via: https://www.advocatenorde.nl/geschillencommissie-advocatuur.
Nederlands recht is van toepassing. Naast voornoemde regeling is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd.
11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is
beslissend. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam, onder kenmerk: 64576116.
Kantoorklachtenregeling
12. De cliënt wordt verzocht klachten eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. Indien dit niet leidt tot
een bevredigende oplossing, kan de cliënt de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, mr. G.F. van Rappard.
Indien de klacht de heer van Rappard zelf betreft of indien hij niet beschikbaar is, kan de klacht worden
voorgelegd aan de alternatieve klachtenfunctionaris, mr. J.R. Minneboo.
13. Na ontvangst van een klacht treedt de klachtenfunctionaris in overleg met de behandelend advocaat of
medewerker en worden beide partijen in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de klacht kenbaar te maken.
14. De klachtenfunctionaris handelt de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, binnen vier weken af na
ontvangst van de klacht en stelt partijen hiervan schriftelijk in kennis, of doet met opgave van redenen
mededeling aan partijen over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen de klacht wel
wordt afgehandeld.
15. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over
wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
16. Klachten dienen binnen drie maanden te worden ingediend nadat deze zijn ontstaan of nadat de cliënt met
het bestaan daarvan bekend had kunnen zijn.
17. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.